Tara, Bodh Gaya 10th century

Tara, Bodh Gaya 10th century

© Buddha Dharma Education Association 1992-2003 > back